Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

A ydych chi’n nyrs, yn fydwraig neu’n weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd?

A ydych chi eisiau gwybod beth sy’n digwydd ynghylch Technoleg Gwybodaeth i nyrsys, bydwragedd a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd yng Nghymru?
 

Egwyddorion y strategaeth ymgysylltu â Nyrsys


Mae egwyddorion penodol y mae’r fframwaith yn ceisio mynd i’r afael â nhw:

Dylanwadu - Bydd sicrhau bod gan y proffesiwn nyrsio a bydwreigiaeth yng Nghymru gyfle i effeithio ar ddylunio a phrofi dulliau technolegol newydd yn gynnar yn y broses yn gofyn am ymgysylltiad ar lefel genedlaethol a lleol.

Gwrando - Mae barn nyrsys a bydwreigiaid ynglŷn â buddion posibl a chymhwyso technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) i wella darpariaeth gofal yn sylfaenol bwysig. Bydd diffinio’r ffyrdd mwyaf priodol o gael safbwyntiau nyrsys o bob disgyblaeth ac ar bob lefel o fewn sefydliadau yn ffurfio elfen allweddol o weithredu’r strategaeth.

Gwerthuso - Bydd mesur effeithiolrwydd y broses ymgysylltu yn erbyn canlyniadau dymunol yn galw am gasglu gwybodaeth ystyrlon. Wedyn, bydd y gwersi a ddysgir o’r ymagwedd reoledig at werthuso yn cael eu defnyddio i lywio gwelliannau cynaliadwy i’r gwasanaeth.
 
Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 27 Gorffennaf 2012
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com