Strategaethau

Cefndir

 
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gosod y fframwaith strategol ac yn ffurfio’r polisi iechyd a gofal cymdeithasol i’w weithredu gan GIG Cymru a’i bartneriaid wrth gynllunio a chyflwyno gwasanaethau ar gyfer pobl Cymru.
 

Prif Strategaethau

Law yn Llaw at IechydMae'r Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi gweledigaeth bum mlynedd newydd ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.
Roedd y weledigaeth hon yn seiliedig ar wasanaethau cymunedol ac ar roi ansawdd, atal a thryloywedd wrth galon gofal iechyd.

Mae Law yn Llaw at Iechyd yn amlinellu’r heriau sy’n wynebu’r gwasanaeth iechyd a’r camau sydd angen eu cymryd i sicrhau bod ei berfformiad yn un o safon fyd-eang.
 
Mae 'Cynllun Oes' – Gwasanaeth Iechyd o’r Radd Flaenaf i Gymru (Mai 2005) yn disgrifio gweledigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer y math o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol y gall pobl Cymru eu disgwyl erbyn 2015 a’r ffordd y gellir datblygu’r rhain. Mae’n canolbwyntio ar wasanaethau iechyd a gwella iechyd ac felly dyma’r brif strategaeth sydd yn llywio GIG Cymru wrth gynllunio a chyflwyno gwasanaethau gofal iechyd ar gyfer pobl Cymru. 
Cafodd y Strategaeth Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru, Bywydau Bodlon, Cymunedau Cefnogol, ei lansio ar 28 Chwefror 2007. Bydd gweithredu’r Strategaeth hon yn brif rhaglen newid a bydd yn cymryd sawl blwyddyn.  Bydd yn gofyn am weithredu cydweithredol pendant gan Lywodraeth y Cynulliad, llywodraeth leol a’r GIG gyda defnyddwyr y gwasanaeth, y proffesiynau, y gweithlu, darparwyr a’r gymuned ehangach yn gweithio mewn partneriaethau datblygedig.

Strategaethau Eraill.

 
Mae Cynllun i Fynd i’r Afael â Chanser yng Nghymru yn nodi nodau polisi a chyfeiriad strategol penodol i fynd i’r afael â chanser. Mae nodau’r polisi wedi eu strwythuro o amgylch y themâu a nodir yng Nghynllun Oes sef mwy o ataliaeth, canfod cynnar, mynediad gwell a gwasanaethau gwell.
 
Ein Dyfodol Iach yw’r Fframwaith Strategol ar gyfer Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru.  Mae’n gosod y cyd-destun cyffredinol a’r cyfeiriad ar gyfer gweithredu i ddiogelu a gwella iechyd yng Nghymru erbyn 2020.

Mae Fframwaith Gwasanaethau Cymunedol Mawrth 2007 yn ddogfen am bobl a’u gwasanaethau cymunedol lleol. Yn y cyd-destun hwn, y gymuned yw’r lle y mae pobl yn byw eu bywydau fel arfer o ddydd i ddydd. Mae gwasanaethau cymunedol yna’n wasanaethau yn y gymuned sydd yn galluogi pobl i fyw bywydau iach, cyflawn ac annibynnol, ac mae’n cyfeirio’n benodol at y gwasanaethau hynny fel gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol, yn cynnwys gwasanaethau ymarferydd cyffredinol, deintyddol, fferyllol ac optometreg.

Mae’r Fframwaith Gweithredu Blynyddol yn gosod y cyfeiriad ar gyfer y GIG yng Nghymru yn ystod 2009/2010.  Mae’n nodi’r blaenoriaethau y mae’r Gweinidog wedi eu gosod a lefel y gwelliannau sydd yn angenrheidiol. Mae’r Fframwaith hefyd yn nodi’r ffordd y bydd y GIG yn adrodd ar ei berfformiad yn erbyn y gofynion hyn i Lywodraeth Cynulliad Cymru a ‘r ffordd y caiff perfformiad ei asesu.

Adnoddau Ychwanegol

 
Mae Cymru: Gwlad Well yn gosod gweledigaeth arweiniol Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Yn fwy diweddar mae Cymru’n Un yn llywio’r fframwaith strategol ac yn rhoi ymrwymiad i wella gwasanaethau a buddsoddi yn y gwaith o atal afiechyd yn ogystal â thriniaeth a gwasanaethau gofal. Cydnabu’r Strategaeth hon fod angen ffyrdd newydd o weithio ar draws y gwasanaethau cyhoeddus er mwyn cyflawni gwelliannau iechyd i bawb. 
Mae dogfennau polisi Iechyd allweddol eraill yn cynnwys:
Darparodd Adroddiad Wanless Adolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru’, (2003) y cefndir ar gyfer y Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles cyntaf, gan ddarparu fframwaith ar gyfer ailffocysu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.
Strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles (2003) – mae’n ofynnol ar awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol ffurfio a gweithredu Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles ar gyfer eu hardal leol.
Galwodd Adolygiad Beecham, ‘Ar Draws Ffiniau’ (2006) ar wasanaethau cyhoeddus i fod yn greadigol yn eu dulliau, i gynyddu cydweithredu a bod angen ffocws oedd yn canolbwyntio ar y dinesydd arnynt wrth gyflwyno gwasanaethau er mwyn sicrhau cynyddu effeithiolrwydd. Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r adroddiad yw Creu’r Cysylltiadau – Cyflawni ar Draws Ffiniau
Mae Her Iechyd Cymru (2004) yn ymrwymiad i wella iechyd trwy gefnogi unigolion i ganolbwyntio ar eu hiechyd eu hunain ac i gyfleoedd fod ar gael i bawb, trwy ddull cydlynus ac ar sail tystiolaeth.
 
'Codi Pontydd Cadarn' – Cryfhau gwaith partneriaeth rhwng y Sector Gwirfoddol a’r GIG yng Nghymru. Diben y ddogfen hon yw darparu cyfeiriad strategol ar gyfer llunio a chyflwyno cyfraniad y sector gwirfoddol i GIG wedi ei adnewyddu yng Nghymru. 

Strategaethau Cenedlaethol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 1999-2009

 
Mae gwefan Llywodraeth Cenedlaethol Cymru yn cynnwys archif o’i Strategaethau Cenedlaethol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol ers datganoli.