Welsh Assembly Links

Additional Resources

Atebol i’r cyhoedd

Fel gwasanaeth a ariennir yn gyhoeddus, mae GIG Cymru yn destun craffu manwl o ran pob peth y mae’n ei wneud i gyflenwi gwasanaethau gofal iechyd. Mae GIG Cymru yn uniongyrchol atebol i’r cyhoedd.
 
Bob blwyddyn mae’r Llywodraeth yn cytuno ar ein Fframwaith Gweithredu Blynyddol ac mae hyn yn gosod y cyfeiriad ar gyfer GIG Cymru dros y deuddeg mis i ddod.
 
Mae’n nodi’r blaenoriaethau y mae’r Gweinidog wedi eu gosod a lefel y gwelliannau sy’n ofynnol. Mae’r Fframwaith hefyd yn gosod sut bydd y GIG yn adrodd ar ei berfformiad yn erbyn y gofynion hyn i Lywodraeth Cynulliad Cymru a sut y caiff y perfformiad hwnnw ei asesu.
 

Nod y llawlyfr Llywodraethu GIG Cymru  yw helpu sefydliadau'r GIG yng Nghymru i ddatblygu trefniadau llywodraethu a sicrhau cadarn a fydd yn cydymffurfio â'r safonau llywodraethu da a osodwyd ar gyfer pob gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. Yn achos y GIG yng Nghymru, diffinnir llywodraethu fel:

"System atebolrwydd i ddinasyddion, defnyddwyr gwasanaethau, rhanddeiliaid a'r gymuned ehangach, y mae sefydliadau gofal iechyd yn gweithio, yn gwneud penderfyniadau ac yn arwain eu pobl i gyrraedd eu hamcanion oddi mewn iddi."


Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn annog holl sefydliadau’r GIG i gynnwys cleifion a’r cyhoedd mewn penderfyniadau am gyflenwi a datblygu gofal iechyd ac mae Cynghorau Iechyd Cymuned wedi cael eu grymuso i fonitro sut mae’n cael ei wneud ac, os oes angen, i helpu.  Mae Cynghorau Iechyd Cymuned yn sefydliadau lleyg statudol â hawliau i wybodaeth am, mynediad i, ac i ymgynghori â holl sefydliadau’r GIG. 
 
Os ydych yn chwilio am wybodaeth benodol am y GIG a’i sefydliadau, neu am gymorth neu gyngor am ddim am broblem yr ydych wedi dod ar ei thraws gyda’r GIG, cysylltwch â’r Cyngor Iechyd Cymuned lleol. 

Profiad y Claf yw gwefan y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer pobl sydd yn gweithio ar Gynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd (PPI) yn y GIG yng Nghymru. Mae’n rhoi mynediad i wybodaeth am PPI yng Nghymru a gweddill y DU a chyngor i holl gyrff y GIG yng Nghymru ynglŷn â sut i ddatblygu cynnwys y cleifion a’r cyhoedd.Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC)

Diben Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yw hyrwyddo gwelliant parhaus yn ansawdd a diogelwch gofal cleifion yn GIG Cymru. Mae AGIC yn cynnal arolygiadau ac ymchwiliadau i ddarpariaeth gofal iechyd gan ac ar gyfer cyrff GIG Cymru. Dyma arolygiaeth a rheoleiddiwr annibynnol holl ofal iechyd yng Nghymru ac mae’n monitro cyrff GIG Cymru o ran eu perfformiad yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru.
Sefydlodd Safonau Gofal Iechyd i Gymru, 2005 fframwaith cyffredin Llywodraeth Cynulliad Cymru o safonau gofal iechyd i gefnogi’r GIG a sefydliadau partner wrth ddarparu gwasanaethau effeithiol, amserol ac o ansawdd ar draws pob lleoliad gofal iechyd.


Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn ymchwilio i gŵynion a wnaed gan neu ar ran pobl sydd wedi dioddef oherwydd triniaeth neu wasanaeth anfoddhaol gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG). Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn gwbl annibynnol ar y GIG a’r llywodraeth. Mae gwasanaethau Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru am ddim.

Am fwy o wybodaeth ewch i:

Concordat Cymru

Mae’r Concordat Rhwng Cyrff sy’n Arolygu, Rheoleiddio ac Archwilio’r Maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru yn gytundeb gwirfoddol a lofnodwyd ym Mai 2005. Mae Llofnodwyr y Concordat wedi cytuno i gydweithio i ddileu baich di-angen adolygu allanol, ac i gynnal arolygiad wedi ei dargedu a’i gydlynu’n well sydd yn gymesur â lefel y risg ac sy’n cefnogi gwella gwasanaethau ar gyfer cleifion, defnyddwyr y gwasanaeth a’u gofalwyr.

Swyddfa Archwilio Cymru

Un o’r sefydliadau sydd wedi llofnodi Concordat Cymru yw Swyddfa Archwilio Cymru sydd yn archwilio’r cyfrifon sy’n cael eu paratoi gan Fyrddau Iechyd Lleol ac ymddiriedolaethau’r GIG. Yn ogystal maent yn cynnal rhaglen o astudiaethau gwerth am arian lleol a chenedlaethol.